มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์


"ราชมงคลสุรินทร์" มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ของตนในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้ มีความสามารถในการปรับตัว การทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการใช้ภาษาและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้

“บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ”

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง”

”สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

“มหาวิทยาลัยที่ผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ และสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ”

wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit


  • LINE icon

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว


ขอเชิญศิษย์เก่า มทร.อีสาน ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน...
27 ม.ค. 2566
แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวสนง. #งานบริการการศึกษา ##RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี...
26 ม.ค. 2566
แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวสนง. #คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ##RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยผ่าน e-Donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า...
25 ม.ค. 2566
แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวสนง. #งานบริการการศึกษา #

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564...
23 ม.ค. 2566
แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวสนง. #งานบริการการศึกษา ##RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

สรุปผลการลงคะแนนหยั่งเสียง (Popular Vote) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์...
23 ม.ค. 2566
แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวสนง. #คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี #

ผลการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี...
12 ม.ค. 2566
แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวสนง. ##RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  

กิจกรรม


พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ี​ี ...
4 มี.ค. 2565
แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวสนง. #งานบริการการศึกษา ##RMUTI SURIN #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #จิตสุภา ประหา #ไพฑูรย์ เคนท้าว

ร่วมการแข่งขัน "วิ่งมินิมาราธอน CHONG CHOM RUN 2022 อบจ.สุรินทร์ คัพ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565"...
5 ก.ย. 2565
แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ##RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG ...
5 ก.ย. 2565
แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ##RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ราชมงคลสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสาน เกมส์ ครั้งที่ 38...
2 ก.ย. 2565
แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวสนง. #พัฒนานักศึกษา #งานบริการการศึกษา ##RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38 ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565...
2 ก.ย. 2565
แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวสนง. #พัฒนานักศึกษา #งานบริการการศึกษา ##RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565...
1 ก.ย. 2565
แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวสนง. #งานบริการการศึกษา #

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565...
31 ส.ค. 2565
แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวสนง. #พัฒนานักศึกษา #งานบริการการศึกษา ##RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน “ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น...
30 ส.ค. 2565
แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวสนง. #พัฒนานักศึกษา #งานบริการการศึกษา ##RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่


 
 

 
 

RMUTI SURIN Present 2020

GREEN UNIVERSITY มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว