ติดต่อเรา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
Tel : +66 44-513 236
Fax :+66 44-513 237
รับสมัครนักศึกษา :+66 85-6603080
แผนกสารบรรณ :+66 44-513 236
แผนกการเงิน :+66 44-513 237
แผนกพัสดุ :+66 44-513 257
หอพัก :+66 44-513 235
คณะเกษตรฯ :+66 44-513 258
คณะเทคโนโลยีการจัดการ :+66 44-513 259