นายศิริชัย สมปาง
หัวหน้างานอำนวยการ

ข่าว มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ประมวลภาพกิจกรรม