ข้อมูลทางบัญชี

ตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ


เอกสาร

ปีงบประมาณ

ดาวน์โหลด

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ 2566
2566
DOWNLOAD
งบทดลอง กันยายน 2566
2566
DOWNLOAD
งบทดลอง สิงหาคม 2566
2566
DOWNLOAD
งบทดลอง กรกฎาคม 2566
2566
DOWNLOAD
งบทดลอง พฤษภาคม 2566
2566
DOWNLOAD
งบทดลอง เมษายน 2566
2566
DOWNLOAD
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2566
2566
DOWNLOAD
งบทดลอง มกราคม 2566
2566
DOWNLOAD
งบทดลอง ธันวาคม 2565
2566
DOWNLOAD
งบทดลอง พฤศจิกายน 2565
2566
DOWNLOAD
งบทดลอง ตุลาคม 2565
2566
DOWNLOAD

เอกสาร

ปีงบประมาณ

ดาวน์โหลด

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ 2565
2566
DOWNLOAD
งบทดลอง กันยายน 2565
2565
DOWNLOAD
งบทดลอง สิงหาคม 2565
2565
DOWNLOAD
งบทดลอง กรกฎาคม 2565
2565
DOWNLOAD
งบทดลอง มิถุนายน 2565
2565
DOWNLOAD
งบทดลอง พฤษภาคม 2565
2565
DOWNLOAD
งบทดลอง เมษายน 2565
2565
DOWNLOAD
งบทดลอง มีนาคม 2565
2565
DOWNLOAD
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2565
2565
DOWNLOAD
งบทดลอง มกราคม 2565
2565
DOWNLOAD
งบทดลอง ธันวาคม 2564
2565
DOWNLOAD
งบทดลอง พฤศจิกายน 2564
2565
DOWNLOAD
งบทดลอง ตุลาคม 2564
2565
DOWNLOAD

เอกสาร

ปีงบประมาณ

ดาวน์โหลด

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลองเดือน กันยายน 2564
2564
DOWNLOAD
งบทดลอง กันยายน 2564
2564
DOWNLOAD
งบทดลอง สิงหาคม 2564
2564
DOWNLOAD
งบทดลอง กรกฎาคม 2564
2564
DOWNLOAD
งบทดลอง มิถุนายน 2564
2564
DOWNLOAD
งบทดลอง พฤษภาคม 2564
2564
DOWNLOAD
งบทดลอง เมษายน 2564
2564
DOWNLOAD
งบทดลอง มีนาคม 2564
2564
DOWNLOAD
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2564
2564
DOWNLOAD
งบทดลอง มกราคม 2564
2564
DOWNLOAD
งบทดลอง ธันวาคม 2563
2564
DOWNLOAD
งบทดลอง พฤศจิกายน 2563
2564
DOWNLOAD
งบทดลอง ตุลาคม 2563
2564
DOWNLOAD

เอกสาร

ปีงบประมาณ

ดาวน์โหลด

งบทดลอง กันยายน 2563
2563
DOWNLOAD
งบทดลอง สิงหาคม 2563
2563
DOWNLOAD
งบทดลอง กรกฎาคม 2563
2563
DOWNLOAD
งบทดลอง มิถุนายน 2563
2563
DOWNLOAD
งบทดลอง พฤษภาคม 2563
2563
DOWNLOAD
งบทดลอง เมษายน 2563
2563
DOWNLOAD
งบทดลอง มีนาคม 2563
2563
DOWNLOAD
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2563
2563
DOWNLOAD
งบทดลอง มกราคม 2563
2563
DOWNLOAD
งบทดลอง ธันวาคม 2562
2563
DOWNLOAD
งบทดลอง พฤศจิกายน 2562
2563
DOWNLOAD
งบทดลอง ตุลาคม 2562
2563
DOWNLOAD