• บริการบุคลากร
 • » หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หมายเลขหน่วยงานภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

หมายเลขหน่วยงานภายในราชมงคลสุรินทร์
    เบอร์โทรศัพท์วิทยาเขต 044-153062 (รหัสทางไกล 84) 
    แฟกซ์ 044-520764     หากต้องการติดต่อหน่วยงานภายใน   ให้กดหมายเลข 044-153090 ต่อ......( กดหมายเลขหน่วยงานที่ต้องการติดต่อตามตารางข้างล่าง )
 • สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

 • » รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 5000
 • » ห้องที่ปรึกษา ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกุล 2650
 • » สำนักงานรองอธิการบดี 1011
 • » สำนักงานรองอธิการบดี(ผู้ช่วยอธิการบดี) 1003
 • สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
 • » ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 1000
 • » สารบรรณ วข.สุรินทร์ 1002
 • » สำนักงานทดสอบขนส่ง 1004
 • » หอพักนักศึกษา 1080
 • » Fax สนง. วิทยาเขตสุรินทร์ 1313
 • »
 • งานอำนวยการ
 • » แผนกงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 1061
 • » ประกันคุณภาพการศึกษา 2620
 • » แผนกบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ 1020
 • » แผนกเอกสารการพิมพ์ 1030
 • » แผนกอาคารสถานที่ 1050
 • » แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 1060
 • งานบริหารทรัพยากร
 • » พัสดุ/งานฟาร์ม/สารบรรณงานบริหารงานทั่วไป 2640
 • » การเงินและบัญชี 2630
 • » หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป / แผน 2600
 • » ศูนย์เขมรศึกษา 1800
 • » หน. แผนกงานนโยบายและแผน 1205
 • » แผนกงานการเงิน(รายได้) 1226
 • » หน. แผนกงานพัสดุ 1235
 • » หน. แผนกงานบริหารงานบุคคลและนิติการ 1110
 • » หน. แผนกงานบัญชี 1225
 • » หัวหน้างานบริหารทรัพยากร 1260
 • » แผนกบริหารงานบุคคล 1100
 • » แผนกนโยบายและแผน 1200
 • » แผนกบริหารงานทั่วไป งบท. 1210
 • » แผนกบัญชี 1220
 • » แผนกงานคลังและพัสดุ 1230
 • » แผนกการเงิน 1250
 • งานบริการการศึกษา
 • » สหกิจศึกษา / ฝึกงาน / สารบรรณงานบริการการศึกษา 2750
 • » แผนกงานพัฒนานักศึกษา 1650
 • » หัวหน้างานบริการการศึกษา / พัฒนานักศึกษา 2700
 • » พัฒนานักศึกษา / ประชาสัมพันธ์ 2710
 • » ทะเบียน 2730
 • » แผนกงานทะเบียนและประเมินผล(หลักสูตร) 1550
 • » วิจัย / บริการวิชาการ 2740
 • » หัวหน้างานงานบริการการศึกษา 1530
 • » หัวหน้า แผนกวิจัยและพัฒนา 1300
 • » แผนกวิจัยและพัฒนา 1310
 • » หัวหน้า แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 1400
 • » แผนกบริหารงานทั่วไป (วิทยบริการ) 1410
 • » แผนกวิทยบริการ ( บริการห้องสมุด ) 1420
 • » แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริการซ่อมบำรุง) 1430
 • » หัวหน้า แผนกวิทยบริการ 1450
 • » แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องปฏิบัติการ) 1440
 • » แผนกบริหารงานทั่วไป งบศ. 1500
 • » แผนกทะเบียนและประเมินผล 1510
 • » แผนกประกันคุณภาพการศึกษา 1520
 • » กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 1610
 • » แผนกงานพัฒนานักศึกษา 1600
 • » ห้องพยาบาล 1700
 • ศูนย์หม่อนไหมราชมงคลอีสาน
 • » ศูนย์หม่อนไหมราชมงคลอีสาน 1090
 • สภาคณาจารย์
 • » สำนักงานสภาคณาจารย์วิทยาเขตสุรินทร์ 1070
 • คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

 • » คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 2000
 • » สนง.คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 2001
 • » สำนักงานคณบดีคณะเกษตร (เลขาคณะบดี) 2005
 • » ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 2010
 • » ฝ่ายทะเบียน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 2020
 • » ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 2030
 • » ฝ่ายประกันคุณภาพงานคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 2040
 • » งานบริหารงานทั่วไป 2050
 • » งานบริการวิจัยและสหกิจ 2060
 • » สำนักงานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 2100
 • » สำนักงานสาขาเกษตรศึกษา 2101
 • » สำนักงานสาขาพืชศาสตร์ 2102
 • » ห้องปฏิบัติการพืชศาสตร์ 2103
 • » สำนักงานสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 2104
 • » สำนักงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2105
 • » สำนักงานสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 2106
 • » สำนักงานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้น 5 2107
 • » สำนักงานสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2109
 • » สำนักงานสาขาประมง 2110
 • » สำนักงานสาขาเครื่องจักรกลเกษตร 2111
 • » สำนักงานสาขาอุตสาหกรรมเกษตร(อาคาร 1 ชั้น1) 2112
 • » สำนักงานสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร(อาคาร 2) 2114
 • » สำนักงานสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร(โรงนม) 2115
 • » สำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2116
 • » สำนักงานสาขาสิ่งทอและการออกแบบ 2117
 • » สำนักงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ห้องพักครูชั้น2) 2118
 • » สำนักงานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 2201
 • » แผนกช่างยนต์ 2202
 • » ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 1 2203
 • » ห้องปฏิบัติการ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2 2204
 • » สำนักงานห้องปฏิบัติการ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 2205
 • » ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2206
 • » สาขาวิชาจักรเกษตร 2207
 • » แผนกงานช่างก่อสร้าง 2208
 • » คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 2500
 • » รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 2510
 • » รองคณบดีฝ่ายบริหาร 2520
 • » รองคณบดีวิชาการและวิจัย 2530
 • » รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2540
 • » หัวหน้าสำนักงานคณบดี/บุคลากร 2560
 • » ห้อง Sever 2570
 • » สารบรรณคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 2580
 • » สารบรรณสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 2780
 • » ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 2790
 • » สารบรรณสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2800
 • » ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2810
 • » ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ 2820
 • คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 • » คณบดีคณะโนโลยีการจัดการ 3000
 • » สำนักงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ 3001
 • » หัวหน้าสำนักงานคณบดี 3005
 • » รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3008
 • » ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีการจัดการ 3010
 • » ฝ่ายวิชาการฯ/ฝ่ายวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ 3020
 • » ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ 3030
 • » ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 3040
 • » ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 3050
 • » สำนักงานสาขาการจัดการ 3100
 • » สำนักงานสาขาวิชาการจัดการ 3110
 • » สำนักงานสาขาการบัญชี 3200
 • » สำนักงานสาขาระบบสารสนเทศ 3300
 • » สำนักงานสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3400
 • » สำนักงานสาขาวิชาภาษาศาสตร์ 3500
 • » สำนักงานสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3600
 • » สำนักงานสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 3700
 • » สำนักงานสาขาวิชาการตลาด 3800
 • » สำนักงานสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 3801