อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

President of Rajamangala University of Technology Isan

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

Vice President for Campus Surin
รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
E-Mail : samnao.sa@rmuti.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

Assistant to the President
อาจารย์ สรชัย สุขพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
E-Mail : sorachai.su@rmuti.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อนุชานุรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
E-Mail : wirach.an@rmuti.ac.th

คณบดี

Dean
อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
E-Mail : songyot.ki@rmuti.ac.th
อาจารย์ ดร. ภรณี หลาวทอง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
E-Mail : poranee.la@rmuti.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

นางสาวสุเนตรา ทองจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
E-Mail : sunettra.to@rmuti.ac.th

สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

Office Surin Campus
นายสืบสิทธิ์ ผาสุข
หัวหน้างานบริการการศึกษา
E-Mail :seupsit.ph@rmuti.ac.th
นางชนิดาภา ยืนยิ่ง
หัวหน้างานบริหารทรัพยากร
E-Mail : sukee.ma@rmuti.ac.th
นายธนกร พริ้งเพราะ
หัวหน้างานอำนวยการ
E-Mail : thanakorn.pr@rmuti.ac.th
นางสาวธันยกานต์ คูณสิน
ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ
E-Mail : thanyakan.ko@rmuti.ac.th
นายสืบสิทธิ์ ผาสุข
หัวหน้างานสหกิจศึกษา
E-Mail :seupsit.ph@rmuti.ac.th
อาจารย์ทัศนียา นิลฤทธิ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคลอีสาน
E-Mail : thatsaneeya.ni@rmuti.ac.th