• เอกสารเผยแพร่ » เอกสารสำหรับเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)