• เกี่ยวกับเรา
 • » กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ มทร.
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ มทร.
พระราชบัญญัติ
ระเบียบ มทร.
     ปี 2549
 1. ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2549
 2. ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2549
 3. ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ.2549
 4. ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ.2549
 5. ระเบียบฯ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2549
     ปี 2550
 1. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. 2550
 2. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2550
 3. ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ. 2550
 4. ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2550
 5. ระเบียบฯ ว่าด้วยการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2550
 6. ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป พ.ศ. 2550
 7. ระเบียบฯ ว่าด้วยการขอใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. 2550
 8. ระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2550
 9. ระเบียบฯ ว่าด้วยการถอนคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต พ.ศ.2550
 10. ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550
 11. ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ จ่าย เก็บรักษา เงินรายรับ พ.ศ. 2550
 12. ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2550
     ปี 2551
 1. ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2551
 2. ระเบียบฯ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 3. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ. 2551
 4. ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริการวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2551
 5. ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2551
 6. ระเบียบฯ ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ. 2551
 7. ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2551
 8. ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2551
 9. ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2551
     ปี 2552
 1. ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2551
 2. ระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2552
     ปี 2553
 1. ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2553
 2. ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2553
 3. ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2553
 4. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและเงินค่าตอบแทนจากเงินรายได้ พศ 2553
 5. ระเบียบ มทร อีสาน ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พศ 2553
 6. ระเบียบฯ ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
 7. ระเบียบฯ ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2553
 8. ระเบียบการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคสมทบ) พ.ศ.2553
     ปี 2554
 1. ระเบียบ มทร อีสาน ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน พศ 2554
 2. ระเบียบ มทร อีสาน ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนจากเงินรายได้ พ.ศ.2554
 3. ระเบียบ มทร อีสาน ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2554
 4. ระเบียบ มทร อีสาน ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2554
 5. ระเบียบ มทร อีสาน ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการบริการโรงพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2554
 6. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการสำหรัรบนักศึกษา พ.ศ. 2554
 7. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักศึกษา พ.ศ. 2554
 8. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันวิชาการ ประชุมวิชาการ และการศึกษาดูงานของนักศึกษา พ.ศ. 2554
ข้อบังคับ มทร.
     ปี 2548
 1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
 2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
 3. ข้อบังคับฯ ว่าคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2548
 4. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
 5. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2548
 6. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2548
 7. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2548
 8. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2548
 9. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งสภาวิชาการ พ.ศ.2548
 10. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ พ.ศ.2548
 11. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
 12. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2548
     ปี 2549
 1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2549
 2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2549
 3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ.2549
 4. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
 5. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2549
 6. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ และข้าราชการ พ.ศ.2549
 7. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ
 8. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
 9. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2549
 10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
 11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
 12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วย สภาพวิชาการ พ.ศ. 2549
 13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
 14. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
 15. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมกาสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2549
 16. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2549
 17. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2549
 18. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
 19. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2549
 20. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2549
 21. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ.2549
 22. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549
 23. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2549
     ปี 2550
 1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
 2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2550
 3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550
 4. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2550
 5. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ. 2550
 6. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2550
 7. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
 8. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
 9. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2550
 10. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ. 2550
 11. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ. 2550
 12. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต พ.ศ. 2550
 13. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
 14. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม พ.ศ.2550
 15. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2550
 16. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.2550
     ปี 2551
 1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2551
 2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
 3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 4. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
 5. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพิจารณาและหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2551
 6. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2551
 7. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
 8. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2551
     ปี 2552
 1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552
 2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
 3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552
     ปี 2553
 1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2553
 2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2553
 3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2553
 4. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2553
 5. ข้อบังคับ มทร อีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พศ 2553
 6. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนา มทร.อีสาน พ.ศ.2553
 7. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2553
 8. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ฉบับที่2) พ.ศ.2553
 9. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่2)
 10. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2553
 11. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2553
 12. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ.2553
 13. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต พ.ศ.2553
 14. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
 15. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ.2553
     ปี 2554
 1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและจัดการทรัพย์สิน พ.ศ.2554
 2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2554
 3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
 4. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. 2554
 5. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พ.ศ. 2554
     ปี 2559
 1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
 2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
ประกาศ มทร.
 1. ประกาศ มทร.อีสาน หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงินรายได้เป็นทุนการศึกษา ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือเเก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2550
 4. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ฉบับที่5)
 5. ประกาศ มทร อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พศ 2554
 6. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน