รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
181102455
ไฟดับช่วงเช้า ตอนบ่ายเลยเข้าอินเตอร์ไม่ได้ค่ะ ...
ฐิตาพร
แผนกวิทยบริการ
0868688782
2018-11-02
180815454
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ...
ชัชวาลย์
งานวิจัยและพัฒนา
0899171107
2018-08-15
180703453
ติดตั้ง SkecthUp ...
สุภาพ
แผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง
01235
2018-07-03
180526452
เข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
อรรถพล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
0825783193
2018-05-26
180104451
ปุ่มโทรศัพท์หมายเลข 0 ชำรุด ไม่สามารถกดโทรออกได้...
ฐิตาพร
แผนกงานวิทยบริการ
0868688782
2018-01-04
171225450
สายไฟขาด ...
มณฑิรา
แผนกงานคลังและพัสดุ
01250
2017-12-25
171206449
โทรศัพท์ภายใน (เครื่องสีดำ) หน้าจอไม่ติด ไม่สามารถโทรและรับสายได้...
ศิริชัย
แผนกงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
0853778086
2017-12-06
171130448
ติดตั้งคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์เชื่อมต่อ...
ฐิตาพร
แผนกงานวิทยบริการ
0868688782
2017-11-30
170907447
network มีปัญหา...
ภาณุมาศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
02104
2017-09-07
170613446
จัดการเครือข่ายสำนักงาน...
กัลญาณี
แผนกงานสารบรรณกลางวิทยาเขต
01012
2017-06-13
170421445
printer พิมพ์ไม่ออก...
ยุพา
สาขาวิชาพืชศาสตร์
02102
2017-04-21
170420444
หน้าจอดับ...
สุชิรา
แผนกงานบริหารบุคคลและนิติการ
01100
2017-04-20
170411443
Internet อาคาร สนง.ขนส่งใช้งานไม่ได้...
มณฑิรา
แผนกงานคลังและพัสดุ
01004
2017-04-11
170331442
คอมพิวเตอร์ดับขณะใช้งาน...
อนุรัตน์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
0815476226
2017-03-31
170315441
เข้าใช้ internet ไม่ได้...
ดุจเดือน
แผนกงานบริหารงานทั่วไป
01550
2017-03-15
นายภูมินทร์
170310440
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
สุดาพร
แผนกงานสารบรรณกลางวิทยาเขต
0899478315
2017-03-10
นายภูมินทร์
170228439
ย้ายโทรศัพท์...
วีระ
แผนกงานบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้
0940919434
2017-02-28
นายภูมินทร์
170223438
ปุ่มโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้่...
สุดาพร
แผนกงานสารบรรณกลางวิทยาเขต
01002
2017-02-23
นายภูมินทร์
170220437
แจ้ง ไม่สามารถเข้าถึง Science Direct ของวิทยาเขตสุรินทร์ ได้ ...
กรุณรัตน์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
0933876779
2017-02-20
นายภูมินทร์
170209436
เครื่องพิมพ์ใช้ไม่ได้...
สุนันท์
แผนกงานบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้
01020
2017-02-09
นายวสุพล


Total 65 Record : 4 Page : 1 [2] [3] [4]