สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์


"ร่วมแรง ร่วมใจ พร้อมให้บริการ สร้างงานคุณภาพ"
สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นต้นแบบการพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตรงกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการของคนในชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชุนท้องถิ่นสู่ระดับชาติ
สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีศักยภาพสูง
สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

“สนับสนุนการจัดการศึกษา พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ”

“วัฒนธรรมองค์กร ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีม บริการด้วยรอยยิ้ม เปิดใจรับฟังข้อวิจารณ์ เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น”

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อธิปัตย์ ฤทธิรณ ในโอกาศไดรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน...
12 ก.พ. 2567
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวประชาสัมพันธ์#RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #สนง #สนง.

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุเนตรา ทองจันทร์ ในโอกาศไดรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภา มทร.อีสาน...
12 ก.พ. 2567
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวประชาสัมพันธ์#RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #สนง #สนง.

งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2567 ...
12 ก.พ. 2567
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวประชาสัมพันธ์#RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #สนง #สนง.

ขอเชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์และข้าราชการเนื่องจากครบวาระ ประจำปี 2567...
15 ม.ค. 2567
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวประชาสัมพันธ์#RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #สนง #สนง.

สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ...
11 ม.ค. 2567
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวประชาสัมพันธ์#RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #สนง #สนง.

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ NO GIFT POLICY “สุจริต โปร่งใส สุรินทร์ใสสะอาด 2567”...
27 ธ.ค. 2566
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวประชาสัมพันธ์#RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #สนง #สนง.

กิจกรรม


เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ถวายในชุมนุมสงฆ์จำพรรษาครบไตรมาส และทำบุญกฐินตกค้าง 79 วัด ทอดถวาย ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ...
27 พ.ย. 2566
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวประชาสัมพันธ์#RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #สนง #สนง.
พิธีเปิดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566...
17 พ.ย. 2566
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวประชาสัมพันธ์#RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #สนง #สนง.
พิธีฝึกซ้อมย่อยซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566...
13 พ.ย. 2566
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวประชาสัมพันธ์#RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #สนง #สนง.

 
 
 
 
wrapkit
   Office Surin Campus
สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
Office Surin Campus .
Copyright © 2020
Rajamangala University of Technology Isan SURIN Campus., All rights reserved.

by Information Technology Department