การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14

“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” “RESEARCH AND INNOVATION FOR SDGS”

  1. ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 (ดำเนินการประชุมในรูปแบบ HYBRID CONFERENCE)
  2. On-Site : ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ิ
  3. On-Line : นำเสนอผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING