ประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (The 14th Rajamangala Surin National Conference : RSNC 2023) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566

27 พ.ย. 2566

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (The 14th Rajamangala Surin National Conference : RSNC 2023) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (The 14th Rajamangala Surin National Conference : RSNC 2023) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ได้ติดตามข้อมูล ทิศทางการเปลี่ยนแปลง การพัฒนางานวิชาการงานวิจัยระดับประเทศ เปิดโอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัย

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้เชิญ Keynote Speaker ศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข อุปนายกลำดับที่ 1 สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (TSME) บรรยายหัวข้อ “การทำงานวิจัยและการบูรณาการกับอุตสาหกรรมบนฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ศาสตราจารย์ ระดับ 11 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “การรับมือของภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ รูปแบบ Hybrid Conferenc