ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเติมอากาศแบบตีใต้น้ำ (Air Jet) พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 เม.ย. 2567

งานบริหารทรัพยากร

       ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเติมอากาศแบบตีใต้น้ำ (Air Jet) พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. ร่างเอกสารประกวดราคา »» DownLoad File
2. ร่างประกาศประกวดราคา »» DownLoad File
3. รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ »» DownLoad File
4. TOR »» DownLoad File
5. การวิจารณ์ »» DownLoad File