โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563

31 มี.ค. 2564

แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

       โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยบุคลากรและคณาจารย์ ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
     โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต อันจะเป็นการฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี ให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริง เป็นการเติมเต็ม การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการ ผลที่นักศึกษาได้ตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานในสถานประกอบการ และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในสถานประกอบการณ์ปัจจุบันและในอนาคตมากยิ่งขึ้น