สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

11 ม.ค. 2567

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เนื่องจากครบวาระ พ.ศ. 2567

  • วันเเวลารับสมัคร 15 - 26 ม.ค. พ.ศ. 2567   เวลา 09.00 - 16.00  น. ณ เขตเลือกตั้ง
     
  • ลงคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 19 ก.พ. พ.ศ. 2567 โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Microsoft Form  เวลา 09.00 - 15.00  น. (ไม่หยุดพักกลางวัน) ให้ใช้วิธีออก
    เสียงลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรง ลงคะแนนลับ และนับคะแนนโดย เปิดเผย  

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. ปฎิทินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 2567 ฉบับปรับปรุง 10 มค. 67 »» DownLoad File
2. ข้อบังคับฯ - ว่าด้วยคุณสมบัติกรรมการสภาฯ - 2560 (ฉบับที่ 1) »» DownLoad File
3. ข้อบังคับฯ - ว่าด้วยคุณสมบัติกรรมการสภาฯ - 2563 (ฉบับที่ 2) »» DownLoad File
4. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการฯ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ 2567 (ฉบับปรับปรุง) »» DownLoad File
5. คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2567 (ฉบับปรับปรุง) »» DownLoad File
6. หนังสือให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งพนงในสถาบันฯ เป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง 2567 »» DownLoad File
7. ประกาศ การแสดงวิสัยทัศน์ฯ 2567 »» DownLoad File
8. ใบสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ ปี 2567 (ไฟล์.PDF) »» DownLoad File
9. ใบสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ ปี 2567 (ไฟล์.Docx) »» DownLoad File

แกลลอรี่