ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

8 ธ.ค. 2566

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

         ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับสภาพ คุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิดการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดี และละเว้นความชั่ว

         ในการนี้ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเงินรายได้ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความเข้าใจในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษาประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงอีสาน เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. ประกาศจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ »» DownLoad File
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ข้อกำหนจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ »» DownLoad File
3. แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ »» DownLoad File

แกลลอรี่