ประกาศพ้นสภาพการเป็น นักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

2 เม.ย. 2567

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ประกาศพ้นสภาพการเป็น นักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา »» DownLoad File