รายชื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

7 มี.ค. 2567

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       รายชื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาโท  ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 »» DownLoad File
2. รายชื่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) »» DownLoad File
3. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี »» DownLoad File
4. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง »» DownLoad File
5. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท »» DownLoad File