พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562

7 มี.ค. 2565

แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

       พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 4 มีนาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ. นครราชสีมา พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,231 คน โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในด้านต่าง ๆ จำนวน 6 คน ได้แก่ ดร.ฉัตรชัย พรหมเลิศ, ดร.ประสงค์ พูนธเนศ, ดร.รอยล จิตรดอน, นายสมโภชน์ ภาหุนัย, นายโทโมอะกิ โกโตะ และ ดร.สันติ พิเชษฐชัยกุล

โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทตอนหนึ่งว่า “…ความสำเร็จทางการศึกษาที่บัณฑิตไห้รับนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกื้อกูลให้แต่ละคน มีความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน และในการคำเนินชีวิตต่อไปภายหน้า การสร้างสรรค์ความสำเร็จตังกล่าว นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ในสาขาวิชาที่แต่ละคนเล่าเรียนมาแล้ว ปัจจุบันความรู้ด้านเทคโนโลยียังเข้ามามีส่วนอย่างมาก ทั้งในชีวิตประจำวันและในกิจการงานทุกอย่าง เทคโนโลยีเหล่านี้แม้จะมีประโยชน์มากเพียงใด แต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้เป็นสำคัญ บัณฑิตจึงควรศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจชัดและเชี่ยวขาญชำนาญ เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์สูงสุด ข้อสำคัญ พึงระลึกไว้เสมอว่า การใช้เทคโนโสยีให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนั้น ต้องมีคุณธรรมกำกับประคองทุกเมื่อ จะได้ไม่เกิดเป็นโทษเสียหายแก่ผู้อื่นและสังคมส่วนรวม หากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปยึดถือปฏิบัติ ก็เชื่อว่าจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานได้ ดังที่ตั้งใจมุ่งหมาย…”

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ตามประกาศของการทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีวิทยาเขตกระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศูนย์กลางตั้งอยู่จังหวัดนครราชสีมา และมีวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีพันธกิจในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการใช้นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ ทั้งยังมุ่งให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมกับการดำเนินงานเพื่อทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม และสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มี 12 คณะ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ สถาบันสหสรรพศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการทำความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านของการคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ ระบบราง และอากาศยาน ได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัย ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปริญญาตรี และจะมีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทภายในปี พ.ศ. 2566 นี้ พร้อมทั้งจัดตั้งสถาบันเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง เพื่อเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับจังหวัดนครราชสีมาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการพัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง และกระท่อม ด้วยนโยบายกัญนครมหานครแห่งกัญชา ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางแหล่งปลูก วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ ผลิต แปรรูป และให้บริการอย่างครบวงจรสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG Economy และด้านเกษตรออร์แกนิก เพื่อสร้างวัตถุดิบที่ดีเสริมการกินดีอยู่ดีด้วยของคนในชาติรองรับสังคมผู้สูงวัย พร้อมจัดทำหลักสูตรห้องเรียนวัยเกษียณส่งเสริมการสร้างอาชีพกว่า 100 หลักสูตร อาทิ การปลูกผักเศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การทำเกษตรอัจฉริยะ การทำอาหารปลอดภัย การตลาดออนไลน์ ผู้ประกอบการ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงวัยสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาฟรีตลอดหลักสูตรในโครงการยุวชนคนเกษตร โครงการผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่สร้างคนดี คิดเป็น ทำเป็น ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้กลับไปพัฒนาพื้นถิ่นของตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเฉพาะทางอีกหลากหลายแขนงเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีคุณธรรมนำหน้า มีปัญญานำทาง และสรรค์สร้างนวัตกรรมด้วยความเชี่ยวชาญ อันเป็นพลังพัฒนาสังคมให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ