โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

21 มิ.ย. 2564

แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

       โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจระบบสหกิจศึกษา สามารถนำไปใช้ได้จริงในสถานประกอบการ และเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานให้มีความมั่นใจในตนเอง กล้าตัดสินใจและมีความคิดเชิงบูรณาการ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์