ข่าวประกวดราคา » ประกาศร่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมบริการ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
     
ที่มา #
เผยแพร่ 18 พ.ย. 2020
เอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศร่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมบริการ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ »» DownLoad File
2. เอกสารร่างประกวดราคา »» DownLoad File
3. ร่างขอบเขตงาน TOR+รายละเอียด »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวประกวดราคา


» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง การจัดหาผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าและบริการ ร้านค้าสวัสดิการ ๗
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง การจัดหาผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณภายในห้องร้านค้าหมายเลข ๑ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่เกิน 12 ที่นั้ง จำนวน 2 คัน พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศ การจัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัดสถานที่ เพื่อจำหน่ายสินค้า และบริการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2564
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง การจัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัดสถานที่ เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2564
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกาศร่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
» ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมบริการ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกาศร่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมบริการ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและยกระดับ มาตรฐานอุตสาหกรรมบริการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
» ประกาศร่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรือนเก็บฟาง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมบริการ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งสุญญากาศ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาในอาหาร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» ประกาศร่าง TOR รายการ ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาในอาหาร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ชุด