• การเข้าศึกษา
  • » หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิทยาเขตสุรินทร์

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะ
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท)
  เทคโนโลยีการเกษตร
         
 
เทคโนโลยีบัณฑิต (ป.ตรี)
  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย      
   
  สิ่งทอและการออกแบบ    
     
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ป.ตรี)
  การตลาด      
   
  การจัดการ-การจัดการทั่วไป      
   
  การจัดการ-วิสาหกิจขนนาดกลางและขนาดย่อม      
   
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์      
   
บัญชีบัณฑิต (ป.ตรี)
  การบัญชี      
   
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี)
  เคมี    
     
  วิทยาการคอมพิวเตอร์    
     
  สัตวศาสตร์    
     
  พืชศาสตร์    
     
  ประมง    
     
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    
     
  เครื่องจักรกลเกษตร    
     
  เทคโนโลยีชีวภาพ    
     
  เทคโนโลยีภูมิทัศน์    
     
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี)
  วิศวกรรมเครื่องกล    
     
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี)
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล      
   
  การท่องเที่ยว      
   
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี)
  เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)    
     
  เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)    
     
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ป.ตรี)
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (5 ปี)    
     
             
บริหารธุรกิจ และกฏหมาย (ปวส.)
  การการบัญชี          
  การจัดการ          
กลุ่มวิทยาศาสตร์ (ปวส.)
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ          
  เทคนิคคอมพิวเตอร์        
 
กลุ่มวิศวกรรม (ปวส.)
  ช่างยนต์        
 
  เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร        
 
  ไฟฟ้า        
 
  เทคโนโลยีการอาหาร        
 
กลุ่มเกษตรศาสตร์ (ปวส.)
  ประมง        
 
  สัตวศาสตร์        
 
  พืชศาสตร์        
 
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร