หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา    


นางสาวธันยกานต์ คูณสิน


หน่วยงานฝ่ายใน มทร. สุรินทร์

•   มทร. สุรินทร์
•   สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
•   งานบริหารทรัพยากร
•   งานบริการการศึกษา
•   คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
•   คณะเทคโนโลยีการจัดการ
 

กิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดกิจกรรม 7ส เพื่อยกระดับมาตรฐานขององค์กร และตอบสนองนโยบายด้านการประหยัดทรัพยากร เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กรและเป็นการ ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระบบรับตรง ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขยายเวลาการร ...
ยื่นเอกสารผ่อนผันเกณฑ์ทหารรอบที่ 1
ยื่นเอกสารรอบที่ 1 (จะปิดรับเอกสาร) ในวันที่ 30 กันยายน 2565 รอบที่ 1 สามารถตรวจสอบรายชื่อเรื่องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารฯได้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ทางแฟนเพจงานพัฒนานักศึกษา RMUT ...

ข่าวแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษา
โครงการการจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 รองศาตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส ...
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมประกวดผลงาน โครงการการจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ร่วมประกวดผลงาน โครงการการจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) ประจำปีการศึกษา ...
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมประกวดผลงานและขยายเวลาให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมส่งผลงานบทความดีเด่น แนวปฎิบัติที่ดี
ได้ขยายเวลาส่งผลงานถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565 ในโครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการสร้างฐานความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ส ...
 

เว็บไวต์ที่เกี่ยวข้อง

กพร.
   

เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา

ม. ราชภัฎสุรินทร์
ม. เฉลิมกาญจนา
ม. วิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์
มจร.สุรินทร์
 
 
แผนกประกันคุณภาพการศึกษา งานอำนวยการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
E - Mail : QA_SURIN@hotmail.com