แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 
 
 
ประกาศวันหยุดราชการประจำปี 2565 มทร.อีสาน
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการลาสำหรับลูกจ้างเงินรายได้ วิทยาเขตสุรินทร์
รายชื่อบุคลากร ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำร
จำนวนบุคลากร ประจำเดือน กันยายน 2564
ประกาศวันหยุดราชการประจำปี 2564 มทร.อีสาน
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำวัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 20
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำวัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 20
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำวัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 20
แบบคำขอใช้บริการออนไลน์ แผนกบริหารบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญา
รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำศูน
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ ประจ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะเกษ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)ในตำแหน่งผู
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)
รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒ
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๑๖ อัตรา
รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)
 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ
การขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น สำหรับข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
ประกาศ_ก.บ.ม._เรื่อง_การกำหนดบัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานฯ_พ.ศ._2564 ฐานใหม่
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าตอบแทนแรก
ระเบียบและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการฯ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ ฟูล ฟันด์ (สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการแต่งกาย
 
  วีดีทัศน์แนะนำหน่วยงานบริหารงานบุคล
 
แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-153064