งานบริหารงานบุคคล

•   โครงสร้างหน่วยงาน
•   บุคลากร
•   SAR
•   ก.พ.ร
•   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
•   ฝ่ายบริหารงานบุคคล
•   ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวินัย
•   ภาพกิจกรรม
•   รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
•   รายงานผลการดำเนินงาน
•   วีดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน
•   ข่าวออนไลน์ย้อนหลัง

ข้อมูลที่น่าสนใจ

•   ข้อมูลทั่วไปสำหรับพนักงานฯใหม่
•   โครงสร้างการบริหาร
•   แนะนำมหาวิทยาลัย
•   แผนที่
•   รวม พ.ร.บ
 

วีดีโอสตรีมมิ่ง

•   งานกฐิน

สื่อมวลชน

•   ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์สุรินทร์
•   สถานีวิทยุสุรินทร์
•   หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
•   สถานีโทรทัศน์ส่วนกลาง
•   หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
•   สมาคมสื่อมวลชน

รายงานผลงานประจำปี


Link หน่วยงานต่าง ๆ


 

สถานีโทรทัศน์
 
 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุริน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป ระด
คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผอ.กองหรือเทียบเท่า
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร. อีสาน
ประกวด CSR ชือว่า KFC Community Hero
ประกวด CSR ชือว่า KFC Community Hero
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558
 
รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)ในตำแหน่งเจ้าหน้าที
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริ
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่ง อาจ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)ในตำแหน่ง พนักงานขับรถย
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่ง อาจ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) สังกัด สำนักงานวิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ในตำแหน่ง อาจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) ในตำแหน่งอาจารย์ สังก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) ในตำแหน่งอาจารย์ สัง
 
ประกาศ เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทน สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป ระด
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินการจัดทำผลงานทางวิชาการ และ
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป๑๒๐๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิ
ระเบียบฯว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการให้ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจ
ระเบียบฯว่าด้วยการรักษาราชการแทน๕๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้มีความชำนาญการสูงและผู้ทรงค
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งสำหรับลูกจ้างเงินรายได้
ข้อบังคับการบริหารบุคคลสำหรับลูกจ้างเงินรายได้ ๒๕๕๙
 
  วีดีทัศน์แนะนำหน่วยงานบริหารงานบุคล

 
 
     
   
    แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
   
   

 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางสาวสุชิรา สวยกลาง

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
 
  
 

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
ERP
ESS
E-Slip
RMUTI @Mail
 

หน่วยงานภายใน

สำนักงานวิทยาเขตฯ
งานวิทยบริการฯ
งานบริหารแผนฯ
งานบริหารงานบุคคล
งานส่งเสริมวิชาการฯ
งานพัฒนานักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคลอีสาน
   
 

คณะ

เทคโนโลยีการจัดการ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
   
 

มทร.อีสาน

   
 
 
 
 
 

ข้อมูลเบ็ดเตล็ด

เช็คเที่ยวบิน
ตารางเดินรถไฟ
ตารางเดินรถเมลล์
ตารางเดินรถ บขส.
แผนที่กรุงเทพฯ
สภาพจราจรจาก สจร.
ข่าวจราจร สวพ.91
ห้องสมุดดิจิตอล
สนง.ทะเบียนราษฎร
พยากรอากาศ์
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
สนง.ตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานประกันสังคม
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าเงินบาท
อัตราแลกเปลั่ยนเงิน
ดิกชันนารีออนไลน์
 

Link ข่าว

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
มติชน
มติชนสุดสัปดาห์
ข่าวสด
ประชาชาติธุรกิจ
คมชัดลึก
ดาราเดลี่
ผู้จัดการ
ผู้จัดการรายสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
โพสต์ทูเดย์
บางกอกทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศษฐกิจ
แนวหน้า
สยามรัฐ
Bangkok post