แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 
 
 
รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้ารับการประเมินประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเท
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ ต่ออายุ และเอาประกันภัยโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ ให้แก่ครูและ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดสมุดบัญชีฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
แจ้งไปราชการออนไลน์
รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรม สำคัญของวิทยาเขตและจังหวัด ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563
รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมสำคัญของวิทยาเขตและจังหวัด ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562
ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 11
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ประชาสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมโครงการเกษียณเป็นสุข ประจำปี 2562
ขอเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
 
รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเ
รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)ตำแหน่งพนักงานทั่้วไป วุฒิ ชั้นปร
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) สังกัดสำนักงานวิทย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนั
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) สังกัดสำนักงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินท
รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๓ อัตรา สังกัด สำนักงานวิท
รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สนับสนุน)ตำแหน่งพนักงานทั่วไป วุฒิ ชั้นประถม
รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญ
รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญ
 
ระเบียบและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการฯ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ ฟูล ฟันด์ (สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการแต่งกาย
ประกาศ เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทน สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป ระด
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินการจัดทำผลงานทางวิชาการ และ
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป๑๒๐๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิ
 
  วีดีทัศน์แนะนำหน่วยงานบริหารงานบุคล
 
แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-153064