ข่าวราคากลาง » ตารางแสดงราคากลาง รายการ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและเก็บรักษา
     
ที่มา #
เผยแพร่ 25 ก.พ. 2020
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวราคากลาง


» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
» ประกาศราคากลางประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรือนเก็บฟาง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการ เครื่องทำแห้งสุญญากาศ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ชุด
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการชุดเครื่องวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาในอาหาร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ชุด
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมบริการ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ชุด
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
» ตารางแสดงงบประมาณราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถบรรทุก (ดีเซล)
» ตารางแสดงงบประมาณราคากลาง งานก่อสร้างรายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
» ตารางแสดงราคากลาง งานก่อสร้าง รายการ จ้างก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ฯ
» ตารางแสดงราคากลาง งานก่อสร้าง รายการ จ้างก่อสร้างโรงเรือนพ่อ-แม่พันธ์ุไก่พื้นเมือง
» ตารางแสดงประมาณการราคากลาง รายการ ซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 3 คัน
» ตารางแสดงราคากลาง รายการ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและเก็บรักษา
» ตารางแสดงงบประมาณราคากลาง รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคพืช
» ตารางแสดงราคากลาง รายการ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนด้วยระบบอัตโนมัติ
» ตารางแสดงราคากลาง รายการ ประกวดราคาเครื่องวัดสี
» ตารางแสดงงบประมาณราคากลางรายการครุภัณฑ์เพื่อใช้ภายในศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
» ตารางแสดงราคากลาง งานก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยาและเคมีฯ
» ตารางแสดงราคากลาง งานก่อสร้าง รายการ จ้างก่อสร้างห้องนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบปลอดภัยและยั่งยืน โครงการการเกษตรทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์