ข่าวกิจกรรม » ปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62
     รายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร.หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62
ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา
1.วัน เวลา : วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2.ผู้ปฏิบัติ : 2.1 รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รหัส 3ก-181 สังกัด มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2.2 พ.ท.เจตนิพิฐ สมบรูณ์วัมนา รหัส 3A-095 สังกัดกองทัพภาคที่2 กระทรวงกลาโหม
3. การปฏิบัติ : ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาลำคลองรอบเกาะเสด็จประพาส ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
4.ผลการปฏิบัติ: ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 156 คน นักศึกษาวิชาทหาร 150 นาย ร่วมกันพัฒนาบริเวณเกาะเสด็จประพาส ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้นและปรับปรุงภูมิทัศน์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่เรียบร้อย
5. ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี
6. ความรู้สึกภาพรวมของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : จิตอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการ ปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงาม 
ที่มา #พัฒนานักศึกษา#บริหารงงคบ#สนง
เผยแพร่ 13 ต.ค. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» เปิดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
» U2T อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพนวดแผนไทย และสปา
» "ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม องค์กร ประจําปี 2564"
» "Fabrication LAB : Fab LAB" ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม
» ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
» วันจักรี 6 เมษา
» ตัวแทนผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านจบก มอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณ
» โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
» อบรมกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
» ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564
» ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไพรศาลพิทยาคม
» ราชมงคลสุรินทร์ ต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทาน
» ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคล ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการวิชาการ ทำสบู่จากโปรตีนไหม สร้างรายได้ให้ชุมชน
» หน้ากากผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์
» ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
» จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 64 ครั้งที่ 22
» Open House
» 1 องค์กรชุดผ้าไหมสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไหมใส่เครื่องประดับ