ข่าวประชาสัมพันธ์ » ผลกระบทจากโฟมและพลาสติก
     พะยูนกำพร้า “มาเรียม” ช็อกตายอย่างน่าสลดใจ



   หลังสัญญาณชีพหาย ต้องนำขึ้นมาปั๊มหัวใจจนกะพริบตา เพียงครู่เดียวอาการทรุดอีก แต่คราวนี้ยื้อชีวิตไม่ไหว ทีมสัตวแพทย์ผ่าชันสูตรซากถึงผงะพบเศษพลาสติก 8 ชิ้น อุดตันลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย เกิดการสะสมของแก๊สในทางเดินอาหาร มีการติดเชื้อในกระแสโลหิต ก่อให้เกิดความเจ็บปวดจนช็อก รมว.ทส.สั่งสตัฟฟ์ซากพะยูนน้อยเพื่อการศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์ ประกาศเร่งดำเนินการลดปริมาณขยะทะเลและทำแผนอนุรักษ์พะยูน เมื่อนำซากไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สาเหตุการตายของมาเรียม สาเหตุมาจากการช็อก นอกจากนี้ยังพบเศษพลาสติกเล็กๆหลายชิ้นขวางลำไส้ จนมีอาการอุดตันบางส่วนและอักเสบ ทำให้มีแก๊สสะสมอยู่เต็มทางเดินอาหาร มีการติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดเป็นหนอง ช่วงแรกของการรักษา สามารถลดการติดเชื้อในระบบหายใจลงได้บางส่วน แต่ในทางเดินอาหารที่มีขยะพลาสติกนั้น ไม่สามารถรักษาได้ จึงลุกลามไปจนช็อก และทำให้พะยูนมาเรียมตายในที่สุด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แถลงเรื่องการตายของพะยูนน้อยมาเรียมว่า รู้สึกเศร้าใจเมื่อรู้ว่ามีขยะพลาสติกอุดตันอยู่ที่ลำไส้ ซึ่งไม่มีใครคาดเดาเรื่องนี้มาก่อนกระทั่งผ่าพิสูจน์ซากออกมา และนำเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์ เมื่อจะทิ้งขยะแต่ละชิ้นไม่เฉพาะแต่ทิ้งลงน้ำลงทะเลแต่ในทุกที่ว่า ขยะชิ้นเล็กๆทำให้เกิดเหตุสะเทือนใจทั่วประเทศได้ เช่นกรณีของมาเรียมน้อย

   สำหรับผลการชันสูตรซากหาสาเหตุการตาย สภาพภายนอกพบรอยขูดขีดทั่วร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณแพนหาง ตำแหน่งใกล้เคียงกันพบจ้ำเลือดขนาด 2-3 เซนติเมตร สอดคล้องกับผลเลือด สภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ภายในช่องปากพบแผลในปากจำนวนหนึ่ง ส่วนของอวัยวะภายในพบว่ากล้ามเนื้อมีสีซีดกว่าปกติมาก เนื่องจากมาเรียมใช้พลังงานต่อวันเท่าเดิมในทุกวัน แต่ไม่สามารถรับอาหารได้ มีการย่อยสลายส่วนของกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงาน รวมทั้งภาวะทุพโภชนาการ ทำให้เกิดภาวะเลือดจาง โปรตีนในเลือดต่ำ และการติดเชื้อในช่องอกและทางเดินหายใจ ปอดมีสีซีดและเกิดการโป่งพอง เกิดก้อนหนองแทรกตามเนื้อปอด ตับมีสีเหลืองเนื่องจากการไม่รับอาหารมาเป็นเวลานาน มีจุดเนื้อตายและหนองบนตับ หัวใจพบเลือดเล็กน้อย และบีบตัวแข็งจากการเกิดสภาวะช็อก

   ส่วนของระบบทางเดินอาหารมีการสะสมของแก๊สจำนวนมากตามทางเดินอาหาร คาดว่ามาจากการที่กระเพาะอาหารมีการเคลื่อนตัวและบีบตัวลดลง ตลอดลำไส้เล็กอักเสบพบจุดเนื้อตายสีขาว และพบมีการหนาตัวและมีเนื้อตายเคลือบด้านในของผนังลำไส้ และพบขยะประเภทเศษถุงพลาสติกจำนวน 8 ชิ้นอัดแน่นกันอยู่ในลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย ทั้งนี้ เนื่องจากมาเรียมมีสภาวะขาดน้ำที่รุนแรง ทำให้ส่งผลต่อการบีบตัวของทางเดินอาหารลดลงหรือไม่เคลื่อนที่ ทำให้เกิดการสะสมของแก๊สในทางเดินอาหาร ก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างมาก ทำให้เกิดสภาวะช็อกเนื่องจากความเจ็บปวดและตายลงทันที จากสาเหตุดังกล่าวแสดงให้เห็นโทษการทิ้งขยะโฟมและพลาสติกลง

  แหล่งที่มา www.thairath.co.th 
ที่มา #บริหารงงคบ#
เผยแพร่ 10 ก.ย. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวประชาสัมพันธ์


» CHALLENGES AND WAYS FORWARD ON MARINE PLASTICS ABATEMENT IN THAILAND AND DEVELOPING COUNTRIES
» ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 เมษายน 2563
» ประชาสัมพันธ์ทุนของสาธารณรัฐตุรกี
» ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งเสริมผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Conggress of Paychiatry
» ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
» เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การระบากของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
» ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking as a Teaching Approach
» ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
» คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
» ผลกระบทจากโฟมและพลาสติก
» ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
» ผังสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
» การจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562
» การใช้สูตร (Function) โปรแกรม Microsoft Excel และเทคนิคการประยุกต์ใช้ ในงานท้องถิ่น
» การประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่แม่บทและเทคนิควิธีลัด การจัดทำฐานข้อมูล สำหรับรองรับโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน และการเตรียมความพร้อมสำรวจภาคสนามเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
» ประกาศรับสมัครสรรหาเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
» หลักสูตรความปลอดภัยทางถนน ตามแผนปรับปรุงใหม่
» กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พ.ศ. 2562
» ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น จากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
» ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สภาบัน มทร.อีสาน