ข่าวกิจกรรม » งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2562
     วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสิรินธร อาจารย์สรชัย สุขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการประจำวิทยาเขตสุรินทร์ นำคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงาน วางพานพุ่มถวายราชสักการะงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ ประจำปี 2562 โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนัดถึงความสำคัญและบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกฝังให้เยาวชนมีเจตคติที่ดีตลอดจนเห็นความสำคัญ ความจำเป็นของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยในงานมหาวิทยาลัยฯได้ร่วมจัดบูทกิจกรรม การจำลองเทคโนโลยีการถ่ายภาพ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
ที่มา #พัฒนานักศึกษา#
เผยแพร่ 8 ส.ค. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» เปิดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
» U2T อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพนวดแผนไทย และสปา
» "ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม องค์กร ประจําปี 2564"
» "Fabrication LAB : Fab LAB" ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม
» ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
» วันจักรี 6 เมษา
» ตัวแทนผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านจบก มอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณ
» โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
» อบรมกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
» ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564
» ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไพรศาลพิทยาคม
» ราชมงคลสุรินทร์ ต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทาน
» ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคล ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการวิชาการ ทำสบู่จากโปรตีนไหม สร้างรายได้ให้ชุมชน
» หน้ากากผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์
» ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
» จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 64 ครั้งที่ 22
» Open House
» 1 องค์กรชุดผ้าไหมสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไหมใส่เครื่องประดับ