ข่าวกิจกรรม » พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเปิดตลาดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยอารยธรรมขอมอีสานใต้
     พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเปิดตลาดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยอารยธรรมขอมอีสานใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ และผู้บริหาร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเปิดตลาดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยอารยธรรมขอมอีสานใต้ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนภาคบริการตามรอยอารยธรรมของอีสานใต้จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องข้าวหอมมะลิคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในครั้งนี้จำนวนมาก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยอารยธรรมขอมอีสานไต้ เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการการท่องเที่ยวชุมชนที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาอาชีพการท่องเที่ยวแก่ชุมชน และเพื่อเปิดตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยอารยธรรมขอมอีสานใต้สู่ตลาดประเทศกัมพูชาและประเทศลาว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ขอร่วมผลักดันและสนับสนุนในการโครงการดังกล่าว 
ที่มา #พัฒนานักศึกษา#
เผยแพร่ 2 พ.ค. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» เปิดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
» U2T อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพนวดแผนไทย และสปา
» "ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม องค์กร ประจําปี 2564"
» "Fabrication LAB : Fab LAB" ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม
» ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
» วันจักรี 6 เมษา
» ตัวแทนผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านจบก มอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณ
» โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
» อบรมกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
» ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564
» ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไพรศาลพิทยาคม
» ราชมงคลสุรินทร์ ต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทาน
» ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคล ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการวิชาการ ทำสบู่จากโปรตีนไหม สร้างรายได้ให้ชุมชน
» หน้ากากผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์
» ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
» จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 64 ครั้งที่ 22
» Open House
» 1 องค์กรชุดผ้าไหมสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไหมใส่เครื่องประดับ