ข่าวเด่นวันนี้ » ยื่นเอกสารผ่อนผันเกณฑ์ทหารรอบที่ 1
     ยื่นเอกสารรอบที่ 1 (จะปิดรับเอกสาร) ในวันที่ 30 กันยายน 2565 รอบที่ 1 สามารถตรวจสอบรายชื่อเรื่องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารฯได้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ทางแฟนเพจงานพัฒนานักศึกษา RMUTI Surin หรือที่แผนกพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา (โรงยิม)

นักศึกษาชาย สัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2544- 2545) ที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารฯ ให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ได้ที่งานวิชาทหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา(โรงยิม) แผนกพัฒนานักศึกษา

ขอให้เตรียมเอกสาร หลักฐานประกอบ การทำเรื่องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารฯ ดังนี้
1. แบบฟอร์ม ใบคําร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://bit.ly/3q96fn0 หรือขอรับได้ที่แผนกพัฒนานักศึกษา
2. สำเนาใบสำคัญ แบบ สด.9 2 ฉบับ
3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แบบ สด.35 2 ฉบับ ( #หากยังไม่ได้ ให้ไปขอรับที่สัสดีอำเภอ/จังหวัด)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
ทั้งนี้ แผนกงานวิชาทหาร จะประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา และเฟสบุ๊คแฟนเพจนี้

ข้อควรทราบ :
- นักศึกษาที่ไม่ยื่นเอกสารตามกำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาการขอผ่อนผันรับราชการทหารฯ โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
- เมื่อนักศึกษาขอผ่อนผันทหารฯ เรียบร้อยแล้ว ต้องไปแสดงตัวในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ณ ภูมิลำเนาทหาร ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในหมายเรียกฯ (สด.35) มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย
- ในปีต่อไปนักศึกษาไม่ต้องส่งเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารต่อมหาวิทยาลัยอีกแต่จะต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารทุกปี ตาม วัน และเวลาที่ระบุในใบ สด.35

ช่องทางการส่งเอกสาร มี 2 ช่องทาง
- ช่องทางที่ 1 นักศึกษาสามารถยื่นเอกสารได้ที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (โรงยิม) ภาระงานวิชาทหาร
- ช่องทางที่ 2 ผ่านทางบริการของไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารมาตามที่อยู่ 145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 (แผนกพัฒนานักศึกษา)
นักศึกษาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาระงานวิชาทหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา(โรงยิม) หรือทางแอพพลิเคชั่น line http://line.me/ti/g/1oCjjMZ8qU

>>>>>นำส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป<<<<< 
ที่มา #พัฒนานักศึกษา #
เผยแพร่ 6 ก.ย. 2022
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» กิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
» รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระบบรับตรง ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
» ยื่นเอกสารผ่อนผันเกณฑ์ทหารรอบที่ 1
» การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG"
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
» ชมรม ฟิตเนส RMUTI SURIN fitness club
» ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ร่วมอบรม
» เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถและมีใจรักในการ ร้อง เล่น เต้น รำ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
» รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถและมีใจรักในการ ร้อง เล่น เต้น รำ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
» แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการเข้าติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในห้องพักนักศึกษา
» ประชาสัมพันธ์นักศึกษารหัส 65 และ นักศึกษารหัส 64 ถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษา
» แจ้งถึงบัณฑิตวิทยาเขตสุรินทร์ที่สำเร็จการกศึกษา ปีการศึกษา 2563
» ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานธนาคารโรงเรียน
» รับสมัครนักกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38"
» ขอเชิญเที่ยวงาน วันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2565
» มหกรรมประกวดโคเนื้อ ควายไทย 29-31 กรกฎาคม 2565
» โอกาสครั้งสำคัญสำหรับนักศึกษา มทร.อีสานที่มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการ RMUTI Innovative Startup 2022 Club
» มหกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
» ประกวดโครงงาน ปั้น ปลูก คิด[ส์] CSR Tollway Contest 2022
» ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าและอาหาร"งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9"