• ติดต่อเรา
  • » ติดต่อเราราชมงคลสุรินทร์
ข้อมูลการติดต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาเขตสุรินทร์

ที่อยู่ 145 หมู่ 15 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุริทร์ 32000
โทร 044-513 236
แฟ็กซ 044-520764
รับสมัครนักศึกษา 085-6603080
แผนกสารบรรณ 044-513 236
แผนกการเงิน 044-513 237
แผนกพัสดุ 044-513 257
หอพัก 044-513 235
คณะเกษตรฯ 044-513 258
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 044-513 259