ข่าวการศึกษา » ประกาศถรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
     ​ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา ESS ได้ที่ http://ess.surin.rmuti.ac.th/rmuti/registration/ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมส่งหลักฐาน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเรียนรวม รายละเอียดดังประกาศ 
ที่มา #
เผยแพร่ 27 ก.พ. 2018
เอกสารแนบดังนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ (เพิ่มเติม) »» DownLoad File
2. คู่มือการขึ้นทะเบียน »» DownLoad File
3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.ตรี »» DownLoad File
4. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวการศึกษา


» รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรง
» ประกาศถรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO ๑/๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
» ตารางสอบและคู่มือวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
» ประกาศถอนรายชื่อนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
» ประกาศรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๑
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๑
» ประกาศถอนชื่อนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
» ประกาศการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
» ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560
» รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
» ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2560
» ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
» นักศึกษารหัส 60 สามารถตรวจสอบและแก้ไขประวัติทะเบียนนักศึกษา
» ประกาศจัดการเรียนการสอนชดเชย
» ประกาศใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
» ประกาศใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
» ประกาศเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559