ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 
 
 
 

  • เอกสารเผยแพร่ » เอกสารสำหรับเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ข้อมูลทางบัญชี ตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ