• ข่าวการศึกษา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

» ถอนชื่อออกจากงานทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio)
» ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์
» การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
» รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
» ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี และระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (TCAS) รอบ 4 การรับตรง
» ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น จากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
» ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สภาบัน มทร.อีสาน
» ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระยะสั้น GSA Thailand Short Course 2018: Thai Community in Globalized
» ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดสัญลักษณ์การประหยัดพลังงาน
» ผลการพิจารณาการยื่นคำร้องไม่ขอเข้าพักในหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
» การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา 2559
» การใช้บริการอาคารสถานที่เพื่อจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

  • ข่าวรับสมัครงาน

  • พัฒนานักศึกษา

» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๕ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๒ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๔ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.๓ หรือม.๖ สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๑ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๗ อัตรา
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๓ อัตรา
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ในตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๗ อัตรา

  • ประกวดราคา/สอบราคา

  • ราคากลาง

» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ รายการครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ ดำเนินงานทำท่อระบายน้ำไหลบริเวณตลาดน้ำราชมงคลสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเกษตรจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 1 รายการดำเนินการปลูกและประดับตกแต่งบริเวณสวนโดยรอบอาคารทรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑ รายการดำเนินงานจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการศึกษา 20 รายการ
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
» ตารางแสดงราคากลาง รายการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
» ตารางแสดงราคากลาง รายการ ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายฯ
» ตารางแสดงราคากลางวัสดุรายการปลอกหุ้มที่นอนชนิดหนัง PVC อย่างดี
» ตารางแสดงราคากลาง รายการ จัดจ้างทำจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ระดับชาติและนานาชาติ”
» ประกาศตารางราคากลางจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ชุมชน
» ตารางแสดงราคากลางงานก่อสร้าง รายการปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์ให้เป็นทรงงานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ

  • ข่าวไอที/ห้องสมุด

  • ข่าวการวิจัย

» ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้ วิจัย" ครั้งที่ ๙
» ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ ๘
» ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๒
» ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ
» ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ุ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย สมศ
» ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
» เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย ๒๐๑๘