• ข่าวการศึกษา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชน ระยะที่ 2
» ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 เมษายน 2563
» ประชาสัมพันธ์ทุนของสาธารณรัฐตุรกี
» หยุดการเรียนการสอน การปฎิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 9
» มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8
» มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7
» หยุดการเรียนการสอน การปฎิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 6

  • ข่าวรับสมัครงาน

  • พัฒนานักศึกษา

» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร วุฒิ ปริญญาเอก สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร วุฒิ ปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ อัตรา
» ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง RUN FOR CARE @ SURIN เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19
» ประชาสัมพันธ์...รับสมัคร ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การนักศึกษา
» กิจกรรมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครอัลบั้มกิจกรรมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
» ฟุตซอลชาย/หญิง ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37
» พิธีเปิดราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาเขตสกลนคร
» งาน อนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ นำนักศึกษาจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

  • ประกวดราคา/สอบราคา

  • ราคากลาง

» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง การจัดหาผู้จัดให้บริการจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายในอาคารร้านค้าสวัสดิการ ๔ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ ๒
» ประกาศการจัดหาผู้ให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและมหาบัณทิต วันงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
» ประกาศการจัดหาผู้ให้บริการรับตัดชุดครุยบัณฑิตและมหาบัณฑิต รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่องการจัดห่ผู้ให้บริการประกัยอุบัติเหตุหมู่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง การจัดหาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุหมู่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง การจัดหาผู้จัดให้บริการจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายในอาคารร้านคสวัสดิการ ๔ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง การจัดหาผู้จัดให้บริการจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายในอาคารร้านค้าสวัสดิการ ๓ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» ตารางแสดงงบประมาณราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถบรรทุก (ดีเซล)
» ตารางแสดงงบประมาณราคากลาง งานก่อสร้างรายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
» ตารางแสดงราคากลาง งานก่อสร้าง รายการ จ้างก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ฯ
» ตารางแสดงราคากลาง งานก่อสร้าง รายการ จ้างก่อสร้างโรงเรือนพ่อ-แม่พันธ์ุไก่พื้นเมือง
» ตารางแสดงประมาณการราคากลาง รายการ ซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 3 คัน
» ตารางแสดงราคากลาง รายการ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและเก็บรักษา
» ตารางแสดงงบประมาณราคากลาง รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคพืช

  • ข่าวไอที/ห้องสมุด

  • ข่าวการวิจัย

» ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
» ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓
» ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๐
» ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สกสว.ประจำปีงบประมาณ 2563
» กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
» เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
» การขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมพิจารณาเพื่อเข้าร่วม “การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4”