ข่าวประชาสัมพันธ์ » เชิญเข้าทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library
     ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library สามารถทดลองใช้งานตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
ที่มา #ข่าวIT
เผยแพร่ 17 ก.พ. 2016
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวประชาสัมพันธ์


» CHALLENGES AND WAYS FORWARD ON MARINE PLASTICS ABATEMENT IN THAILAND AND DEVELOPING COUNTRIES
» ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 เมษายน 2563
» ประชาสัมพันธ์ทุนของสาธารณรัฐตุรกี
» ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งเสริมผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Conggress of Paychiatry
» ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
» เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การระบากของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
» ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking as a Teaching Approach
» ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
» คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
» ผลกระบทจากโฟมและพลาสติก
» ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
» ผังสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
» การจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562
» การใช้สูตร (Function) โปรแกรม Microsoft Excel และเทคนิคการประยุกต์ใช้ ในงานท้องถิ่น
» การประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่แม่บทและเทคนิควิธีลัด การจัดทำฐานข้อมูล สำหรับรองรับโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน และการเตรียมความพร้อมสำรวจภาคสนามเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
» ประกาศรับสมัครสรรหาเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
» หลักสูตรความปลอดภัยทางถนน ตามแผนปรับปรุงใหม่
» กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พ.ศ. 2562
» ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น จากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
» ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สภาบัน มทร.อีสาน