• ข่าวการศึกษา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวรับสมัครงาน

» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้)สายสนับสนุน สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๓ อัตรา
» รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้) สายสนับสนุน สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๓ อัตรา
» รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้ )สายสนับสนุน สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๓ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาเอก สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๓ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นำพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

  • ประกวดราคา/สอบราคา

  • ราคากลาง

  • พัฒนานักศึกษา

» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศ การจัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัดสถานที่ เพื่อจำหน่ายสินค้า และบริการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2564
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง การจัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัดสถานที่ เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2564
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกาศร่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
» ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมบริการ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกาศร่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมบริการ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและยกระดับ มาตรฐานอุตสาหกรรมบริการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
» ประกาศราคากลางประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรือนเก็บฟาง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการ เครื่องทำแห้งสุญญากาศ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ชุด
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการชุดเครื่องวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาในอาหาร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ชุด
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมบริการ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ชุด
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
» ตารางแสดงงบประมาณราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถบรรทุก (ดีเซล)

  • ข่าวไอที/ห้องสมุด

  • ข่าวการวิจัย

  • ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

» ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
» ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
» ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี๒๕๖๔
» ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
» ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564
» ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การกำกับและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance" รุ่น 3"
» ประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เปิดรับทุนวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2564