• ข่าวการศึกษา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวรับสมัครงาน

» ประชาสัมพันธ์...รับสมัคร ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การนักศึกษา
» โครงการนวัตกรรมข้าวนาถุง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
» กำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
» ขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒
» ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking as a Teaching Approach
» ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
» คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๒ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๒ อัตรา
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ในตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๒ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สนับสนุน) จำนวน ๒ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วุฒิ ปริญญาเอก สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา

  • ประกวดราคา/สอบราคา

  • ราคากลาง

  • พัฒนานักศึกษา

» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» ประกาศร่าง TOR รายการ ประกวดราคาซื้อ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแะเก็บรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ฯ
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกาศร่าง TOR ประกวดราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคพืช จำนวน 1 ชุด
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง การจัดหาผู้จัดให้บริการจำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณภายในห้องร้านค้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ ๓
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง การจัดหาผู้ให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในอาคารร้านสวัสดิการ 4 บริเวณด้าน วิทยาเขตสุรินทร์
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง การจัดหาผู้ประกอบการรับเหมาจัดสถานที่ เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการในงานวันเกษตรฯ ครั้งที่ 8 โซน C
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าชุดการแสดง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ตารางแสดงงบประมาณราคากลางรายการครุภัณฑ์เพื่อใช้ภายในศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
» ตารางแสดงราคากลาง งานก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยาและเคมีฯ
» ตารางแสดงราคากลาง งานก่อสร้าง รายการ จ้างก่อสร้างห้องนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบปลอดภัยและยั่งยืน โครงการการเกษตรทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์
» ตารางแสดงราคากลางงานก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและเคมี
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระแสไฟฟ้าขัดข้องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup
» ประชาสัมพันธ์...รับสมัคร ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การนักศึกษา
» กิจกรรมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครอัลบั้มกิจกรรมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
» ฟุตซอลชาย/หญิง ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37
» พิธีเปิดราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาเขตสกลนคร
» งาน อนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ นำนักศึกษาจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

  • ข่าวไอที/ห้องสมุด

  • ข่าวการวิจัย

  • ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

» ประชาสัมพันธ์การส่งแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2564
» ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สถิติและการวางแผนวิจัยที่ใช้สัตว์" รุ่นที่ 9
» ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019"
» ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1
» อบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2562 (มหาวิทยาลัยมหิดล)
» การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มาตรา 52 และมาตรา 53
» ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Buffalo Bulletin