• ข่าวการศึกษา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวรับสมัครงาน

» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)ตำแหน่งพนักงานทั่้วไป วุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๓ อัตรา
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๓ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๓ อัตรา สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สนับสนุน)ตำแหน่งพนักงานทั่วไป วุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒ อัตรา

  • ประกวดราคา/สอบราคา

  • ราคากลาง

  • พัฒนานักศึกษา

» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนอกส์ (e-bidding)
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง การจัดหาผู้จัดให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารวิทยาเขตสุรินทร์และหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ การจัดให้บริการจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายในอาคารร้านค้าสวัสดิการ ๔ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ ๓
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง การจัดหาผู้จัดให้บริการจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายในอาคารร้านค้าสวัสดิการ ๔ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ ๓
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมบริการ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ชุด
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
» ตารางแสดงงบประมาณราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถบรรทุก (ดีเซล)
» ตารางแสดงงบประมาณราคากลาง งานก่อสร้างรายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
» ตารางแสดงราคากลาง งานก่อสร้าง รายการ จ้างก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ฯ
» ตารางแสดงราคากลาง งานก่อสร้าง รายการ จ้างก่อสร้างโรงเรือนพ่อ-แม่พันธ์ุไก่พื้นเมือง
» ตารางแสดงประมาณการราคากลาง รายการ ซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 3 คัน
» กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"
» รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ระบบรับตรง ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
» ผลการพิจารณานักศึกษายื่นคำร้องไม่ขอเข้าพักในหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» ราชมงคลสุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป
» พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
» พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๙ รูป วันแม่
» พิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรเสริมทักษะด้านช่าง เสริมอาชีพให้ผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจพระดำริ

  • ข่าวไอที/ห้องสมุด

  • ข่าวการวิจัย

  • ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

» ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑
» โครงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563
» ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17
» ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติปี ๒๕๖๓ The ๑๑ TCU International eleaming Conference “Disruptive Ecology: New Normal of Education in Post Covid-๑๔๙”
» ขอเชิญนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
» ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-๑๙”
» แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยในบริเวณพื้นที่การจัดการเรียนการสอน และบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)