• ข่าวการศึกษา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวรับสมัครงาน

» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๗ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาสัตวศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก และวันประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาสัตวศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้ารับการประเะมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาสัตวศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก สังกัด คณะเกษ๖รศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาสัตวศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๓ อัตรา

  • ประกวดราคา/สอบราคา

  • ราคากลาง

  • พัฒนานักศึกษา

» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 3 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำเนาการถ่ายเอกสารขาวดำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ ใช้ในสำนักงานขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกาศการจัดหาผู้ให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารวิทยาเขตสุรินทร์และหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกาศผู้ชนะการเสนอคราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบริการการศึกษา
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
» ตารางแสดงราคากลาง งานก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยาและเคมีฯ
» ตารางแสดงราคากลาง งานก่อสร้าง รายการ จ้างก่อสร้างห้องนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบปลอดภัยและยั่งยืน โครงการการเกษตรทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์
» ตารางแสดงราคากลางงานก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและเคมี
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระแสไฟฟ้าขัดข้องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ตารางแสดงราคากลาง รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี
» ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร
» รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาเทนนิส
» เชิญชวน ร่วมงาน อนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ นำนักศึกษาจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
» ปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62
» ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
» การแข่งขันกีฬาโกดกงเกมส์ 2019

  • ข่าวไอที/ห้องสมุด

  • ข่าวการวิจัย

  • ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

» ประชาสัมพันธ์การส่งแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2564
» ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สถิติและการวางแผนวิจัยที่ใช้สัตว์" รุ่นที่ 9
» ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019"
» ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1
» อบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2562 (มหาวิทยาลัยมหิดล)
» การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มาตรา 52 และมาตรา 53
» ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Buffalo Bulletin