• ข่าวการศึกษา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวรับสมัครงาน

  • ข่าวไอที/ห้องสมุด

» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
» ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ งดการเรียนการสอน วันที่ 13 - 14 กรกฏาคม 2562
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
» ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๓(รับตรงร่วมกัน)
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (TCAS) รอบที่ ๓ รอบรับตรงร่วมกัน
» ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ม.6) TCAS รอบ 2 QUOTA
» ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
» ผังสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
» การจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562
» การใช้สูตร (Function) โปรแกรม Microsoft Excel และเทคนิคการประยุกต์ใช้ ในงานท้องถิ่น
» การประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่แม่บทและเทคนิควิธีลัด การจัดทำฐานข้อมูล สำหรับรองรับโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน และการเตรียมความพร้อมสำรวจภาคสนามเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
» ประกาศรับสมัครสรรหาเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
» หลักสูตรความปลอดภัยทางถนน ตามแผนปรับปรุงใหม่
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาภาษาศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาการบัญชี วุฒิ ปริญญาเอก สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๓ อัตรา ๑.ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาภาษาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา ๒.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา ๓.ตำแหน่งวิศวกรโยธา วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้)สายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำแผนกยานพาหนะ งานอำนวยการ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๔ อัตรา)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้)สายสนับสนุน ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๔ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๔ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร วุฒิ ปริญญาตรี สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๔ อัตรา

  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • ราคากลาง

  • พัฒนานักศึกษา

  • ข่าวการวิจัย

  • ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดงานบ่านงานครัว จำนวน2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราซึื้อวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ในงานห้องสมุด
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงอาคารพืชศาสตร์
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ตารางแสดงราคากลาง งานก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยาและเคมีฯ
» ตารางแสดงราคากลาง งานก่อสร้าง รายการ จ้างก่อสร้างห้องนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบปลอดภัยและยั่งยืน โครงการการเกษตรทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์
» ตารางแสดงราคากลางงานก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและเคมี
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระแสไฟฟ้าขัดข้องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ตารางแสดงราคากลาง รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี
» ตารางแสดงงบประมาณราคากลาง งานก่อสร้างรายการจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับสนามกีฬากลาง
» ตารางแสดงราคากลาง รายการครุภัณฑ์ศูนย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce Center) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
» ประชาสัมพันธ์การส่งแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2564
» ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สถิติและการวางแผนวิจัยที่ใช้สัตว์" รุ่นที่ 9
» ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019"
» ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1
» อบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2562 (มหาวิทยาลัยมหิดล)
» การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มาตรา 52 และมาตรา 53
» ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Buffalo Bulletin