• ข่าวการศึกษา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวรับสมัครงาน

  • ข่าวไอที/ห้องสมุด

» รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
» (ขยายเวลา) ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
» ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี และระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (TCAS) รอบ 4 การรับตรง
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (TCAS) รอบ 3 ​รอบรับตรงร่วมกัน
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 3 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ​รอบรับตรงร่วมกัน
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 การรับตรง
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) ตำแหน่ง ผู้จัดการฟาร์ม ประจำแผนกสุกร สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
» ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้(สายวิชการ) ในตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 2 อัตรา
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๒ อัตรา
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) ตำแหน่ง ผู้จัดการฟาร์ม ประจำแผนกสุกร สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
» ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 2 อัตรา
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 2 อัตรา
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 2 อัตรา

  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • ราคากลาง

  • พัฒนานักศึกษา

  • ข่าวการวิจัย

  • ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและทาสีหลังคาอาคารทรงงานขนาดพื้นที่ ๓๐๒ ตารางเมตร โดยประมาณ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะรถตู้ทะเบียน นข-2609สร.ระยะที่ 530,000กม.จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกิจกรรมจิตอาสา 1 งาน
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานระบบกิจกรรมจิตอาสา 1 งาน
» ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 7 รายการ
» ตารางแสดงประมาณราคากลางรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
» ตารางแสดงราคากลาง รายการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
» ตารางแสดงราคากลาง รายการ ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายฯ
» ตารางแสดงราคากลางวัสดุรายการปลอกหุ้มที่นอนชนิดหนัง PVC อย่างดี
» ตารางแสดงราคากลาง รายการ จัดจ้างทำจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ระดับชาติและนานาชาติ”
» ประกาศตารางราคากลางจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ชุมชน
» ตารางแสดงราคากลางงานก่อสร้าง รายการปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์ให้เป็นทรงงานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ
» ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ
» ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ2561
» ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับการอบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R
» ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15
» ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3
» มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12
» ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15