เกี่ยวกับศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN SURIN CAMPUS

ผศ. ฉลอง จะระ
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ
086 - 4787732

น.ส.อุมาพร เต้งชู
หัวหน้างานการจัดการทั่วไป
095 - 6129248
น.ส.ปพิชญา แผ่นจันทร์
ประจำแผนกงาน
095 - 6129248
นายวีระ ผนึกทอง
ประจำแผนกงาน
094 - 0919434
น.ส.จิตติยา พวาขจร
ประจำแผนกงาน
093 - 1041969
 

ดร. ภรณี แสงทอง
หัวหน้างานแผนกงานบริการวิชาการ
081 - 5494010
นายเฉลิมเจษฎ์ สมานุหัตถ์
ประจำแผนกงาน
087 - 2582452
ผศ.สันติ ครองยุทธ
ประจำแผนกงาน
085 - 6828322
นายณัฐพงษ์ วงศ์วรรณ
ประจำแผนกงาน
081 - 7173036
ดร.สุรเกียรติ ปริชาตินนท์
ประจำแผนกงาน
084 - 7466476
น.ส.ธีรนุช สุมขุนทด
ประจำแผนกงาน
085 - 0683721
 

ผศ.ดร. วิรัช อนุชานุรักษ์
หัวหน้างานแผนกงานพัฒนาธุรกิจ SME
081 - 6699251
น.ส. อนงค์รักษ์ ชนะภัย
ประจำแผนกงาน
081 - 7909629
ด.ร กมลทิพย์ ใหม่ชุม
ประจำแผนกงาน
084 - 9666255
 

ผศ.ดร. กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์
หัวหน้างานแผนกงานทดสอบและรับรอง
093 - 3876779
นายประทีป ตุ้มทบา
ประจำแผนกงาน
089 - 7833410
นายประพันธ์พงษ์ สมศิลา
ประจำแผนกงาน
086 - 2657854