เกี่ยวกับศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN SURIN CAMPUS
ผศ. ฉลอง จะระ
ประธานกรรมการ
ดร. ภรณี แสงทอง
กรรมการ
ผศ.ดร. วิรัช อนุชานุรักษ์
กรรมการ
ผศ.ดร. กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์
กรรมการ
นายเฉลิมเจษฎ์ สมานุหัตถ์
กรรมการ
น.ส. อนงค์รักษ์ ชนะภัย
กรรมการ
นายประทีป ตุ้มทบา
กรรมการ
น.ส.อุมาพร เต้งชู
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.ปพิชญา แผ่นจันทร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ