เกี่ยวกับศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN SURIN CAMPUS
ประวัติความเป็นมา
     ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ตั้งขึ้นเพื่อรองรับการทำงาน ของสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน (USI)
     วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยภายใต้องค์กรความร่วมมือกับภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
     ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่สอดคล้องกัน โดยรับมอบอำนาจการปฏิบัติจากอธิการบดี และคณะกรรมการศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินงาน

 
วิสัยทัศน์
-- โปรดระบุวิสัยทัศน์ --
พันธกิจ

วัตถุประสงค์ในการให้บริการวิชาการ
    1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยภายใต้องค์กรความร่วมมือกับภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
    2. เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการติดต่อสื่อสารเจรจาเชิงธุรกิจและจัดการเกี่ยวกับเงื่อนไขทางกฎหมายและข้อตกลงในการรับทำ จ้างหรือร่วมทำโครงการ
    3. ทำสัญญาจ้างหรือทำสัญญาโครงการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
    4. ประสานให้มีการสร้างฐานความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
    5. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจ SME อย่างยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการทุกอาชีพ

 
ลักษณะของหน่วยงาน
...
...
ประกาศ


ประกาศ กำหนดชนิดกีฬาและประเภทกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน “ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ ๓๕ ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Download
คำสั่ง


คำสั่ง กำหนดชนิดกีฬาและประเภทกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน “ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ ๓๕ ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Download
หนังสือรับรอง


หนังสือรับรอง ตารางกำหนดการแข่งขันกีฬา Download