• ข่าวการศึกษา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ U2T For BCG รอบที่ 1
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG
» รายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» สำรวจความต้องการฉีดวัคซีน ป้องกัน COVID 19
» ประกาศรายชื่อผู้ร่วมประกวดผลงาน โครงการการจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management)
» ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมิน. ระดับประเทศ (National Assessor: NA)
» รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ

  • ข่าวรับสมัครงาน

  • พัฒนานักศึกษา

» ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๑๖ อัตรา
» รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
» รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๑๖ อัตรา
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร วุฒิปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๑๖ อัตรา
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๓ อัตรา
» ยื่นเอกสารผ่อนผันเกณฑ์ทหารรอบที่ 1
» ราชมงคลสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสาน เกมส์ ครั้งที่ 38
» ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38 ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565
» ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565
» ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน “ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
» เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถและมีใจรักในการ ร้อง เล่น เต้น รำ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
» รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถและมีใจรักในการ ร้อง เล่น เต้น รำ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

  • ประกวดราคา/สอบราคา

  • ราคากลาง

» ร่างประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย พืชและวัสดุเกษตร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ร่างประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์ทดสอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและวิเคราะห์คุณภาพของสัญญาณไฟฟ้าหลายรูปแบบ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ร่างประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ รายการ
» ประกาศ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 อัตรา สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
» ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
» ตารางแสดงราคากลางรายการซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
» ตารางแสดงราคากลางรายการซื้อเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและวิเคราะห์คุณภาพของสัญญาณไฟฟ้าหลายรูปแบบ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
» ตารางแสดงราคากลางรายการซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์ทดสอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
» ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
» ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
» แสดงราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณภายในห้องพักนักศึกษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

  • ข่าวไอที/ห้องสมุด

  • ข่าวการวิจัย

» ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 2
» ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
» โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี๒๕๖๕
» ขยายเวลาการส่งบทความการประชุมวิชาการด้านการศึกษา ครั้งที่ 10
» สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการ ด้านสังคม ประจำปี 2564
» ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพ การวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
» ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิชาการระดับชาติ The 6th UTCC National Conference ครั้งที่ ๖