• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

2020-12-01

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ