• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

การอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

2020-10-29

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลอยกระทง รับชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลง ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รางวัลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ นายพุฒิเมธ กระแสโสม สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายเดชาธร ยินดี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
รางวัลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ นางสาวญานิศา สัตปานนท์ สาขาวิชาประมง
2. รางวัลชมเชย นางสาวแคทรียา วรรณมหินทร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
รางวัลการประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
รางวัลการประกวดกระทง ประเภทสร้างสรรค์ ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ