• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ยกเลิกการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร. ประจำปีการศึกษา 2562

2020-03-05

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง. ยกเลิกการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร. ประจำปีการศึกษา 2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลด
1. ประกาศยกเลิกการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร >>DownLoad File