• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

2019-12-18

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง และระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยรอบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio) รับสมัครในวันที่ ๒ ? ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้วนั้น
จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อทราบและปฏิบัติ ดังนี้
ดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >>DownLoad File