• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62

2019-10-13

รายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร.หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62
ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา
1.วัน เวลา : วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2.ผู้ปฏิบัติ : 2.1 รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รหัส 3ก-181 สังกัด มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2.2 พ.ท.เจตนิพิฐ สมบรูณ์วัมนา รหัส 3A-095 สังกัดกองทัพภาคที่2 กระทรวงกลาโหม
3. การปฏิบัติ : ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาลำคลองรอบเกาะเสด็จประพาส ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
4.ผลการปฏิบัติ: ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 156 คน นักศึกษาวิชาทหาร 150 นาย ร่วมกันพัฒนาบริเวณเกาะเสด็จประพาส ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้นและปรับปรุงภูมิทัศน์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่เรียบร้อย
5. ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี
6. ความรู้สึกภาพรวมของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : จิตอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการ ปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงาม
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ