• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562

2019-10-15

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาในปีต่อไป สามารถร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่นี้ คู่มือการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ