• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดบูทนิทรรศการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์

2019-06-26

วันที่ 26 มิ.ย.62 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ประชาชนชาวสุรินทร์ ประมาณ 1,500 คน พร้อมใจใสเสื้อเหลืองออกมาทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานอ่านคำปราศรัยจากนายกรัฐมนตรี และนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวประกาศเจนารมณ์ต่อต้านและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สำหรับในปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ประกอบด้วย ความร่วมมือระหว่างประเทศ การสกัดกั้นการนำเข้าส่งออกยาเสพติด การแก้ไขปัญหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันบุคคลที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การป้องกันประชาชนทุกภาคสวนปฏิเสธยาเสพติดและการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของรัฐบาล ตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากเสพติด เพื่อนำไปสู่เป้าประสงค์ คือ สังคมปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมงานร่วมชมการแสดงจากชมรมทูบีนัมเบอวัน และการแสดง To Be Number One ชมบูทนิทรรศการของสถานศึกษาที่มาจัดแสดงให้ความรู้ด้วย
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ