• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๓(รับตรงร่วมกัน)

2019-05-29

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการให้ผู้มีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๓ (รับตรงร่วมกัน) ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (Clearing House) ในระหว่างวันที่ ๑๗ ? ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น
จึงออกประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๓ (รับตรงร่วมกัน) ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ ปฏิบัติดังนี้
ดาวน์โหลด
1. รายชื่อนักศึกษา >>DownLoad File