• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

เรื่องพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

2019-03-21

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 และค้างรุ่น ที่ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตร ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ เริ่มรายงานตัวเวลา 07.00 น.-12.00 ในการเข้าร่วมนักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องขอเข้าร่วมส่งที่งานบริการการศึกษาภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 หากนักศึกษาไม่ส่งคำร้องภายในวันดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับใบประกาศ
ดาวน์โหลด
1. ประกาศมหาวิทยาลัย >>DownLoad File
2. รายชื่อคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี หน้าที่ 1 >>DownLoad File
3. รายชื่อคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี หน้าที่ 2 >>DownLoad File
4. รายชื่อคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี หน้าที่ 3 >>DownLoad File
5. รายชื่อคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี หน้าที่ 4 >>DownLoad File
6. รายชื่อคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี หน้าที่ 5 >>DownLoad File
7. รายชื่อคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี หน้าที่ 6 >>DownLoad File
8. รายชื่อคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี หน้าที่ 7 >>DownLoad File
9. รายชื่อคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี หน้าที่ 8 >>DownLoad File
10. รายชื่อคณะเทคโนโลยีการจัดการ หน้าที่ 1 >>DownLoad File
11. รายชื่อคณะเทคโนโลยีการจัดการ หน้าที่ 2 >>DownLoad File
12. รายชื่อคณะเทคโนโลยีการจัดการ หน้าที่ 3 >>DownLoad File
13. รายชื่อคณะเทคโนโลยีการจัดการ หน้าที่ 4 >>DownLoad File